Přijímací řízení

Tyto informace jsou standardně uvedeny v menu "Uchazeč - Přijímací řízení", aktuálně i zde: 

Rozhodnutí o vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do 1. roč. pro školní rok 2020/21 na 4 letý obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba Dokument PDF
Rozhodnutí o vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 na 4 letý obor 82-41-M/11 Design interiéru Dokument PDF

Informace k seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů oboru 3342M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba Dokument PDF
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů oboru 3342M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba - příloha Dokument PDF

Vzor žádosti o nové rozhodnutí Dokument PDF

Pozvánka na úvodní setkání žáků 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 Dokument PDF

************************************************************************************************************
Rozhodnutí o vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 na 3 letý obor  33-56-H/01  truhlář Dokument PDF
************************************************************************************************************

Vyzvednutí domácích prací
Od 1. 6. 2020 je možné vyzvednout si v budově školy (Holešovská 394) domácí práce z talentových zkoušek 2020.
Po – Pá: 7 – 14 hod
po telefonické domluvě: 603 299 992

==========================================================================================================================

Informace k jednotným přijímacím zkouškám:

Přijímací řízení – základní informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 pro obor vzdělání 33 – 42 – M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

Pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky upravuje pro školní rok 2019/2020 Zákon č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 7. 5. 2020 vyšla ve sbírce zákonů Vyhláška č. 232/2020 Sb. O přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom řádném termínu – 8. června 2020, náhradní termín je stanoven na 23. června 2020.
Školní přijímací zkouška se nekoná.

Výsledek JPZ se uplatní i na druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Ředitelka školy ukončí hodnocení PŘ a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu JPZ.
Zápisový lístek je nutno odevzdat do 23. června 2020.

**********************************************************************************
*    Přijetí ke střednímu vzdělávání – nové rozhodnutí (dříve známe pod pojmem Odvolání...) Dokument PDF    *
**********************************************************************************

Pozvánka na úvodní setkání žáků 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 Dokument PDF

MŠMT - TERMÍNY MATURITNÍCH, ZÁVĚREČNÝCH A PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK... 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 Dokument PDF

OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH Dokument PDF

Vyhláška č. 232/2020 Sb. a Vyhláška č.. 233/2020 Sb. Dokument PDF

====================================================================================================================

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vážení a milí zájemci o studium na naší škole,
den 22. 04.2020 je prvním dnem, kdy lze v 1. kole přijímacího řízení vydat rozhodnutí v oborech vzdělávání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška. V souvislosti s výše uvedeným bychom Vás rádi upozornili na skutečnosti související s přijímacím řízením upravené zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Zápisový lístek Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nejzazší termín: 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Pokud jste byli přijati na daný obor a jste již rozhodnuti, že chcete u nás studovat, budeme rádi, když zápisový lístek odevzdáte co nejdříve. Prosíme, nezapomeňte na zápisovém lístku uvést obor, který chce uchazeč studovat, dále je třeba zápisový lístek podepsat jak uchazečem, tak zákonným zástupcem. Zápisový lístek můžete zaslat na adresu: Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394, 768 61, odevzdat osobně na studijním oddělení - úřední hodiny 8 – 12 hod. nebo vhodit do schránky na hlavní budově školy.
Všem přijatým uchazečům srdečně blahopřejeme.

Seznam přijatých žáků oboru 33-56-H/01 Truhlář pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF

Výsledky přijímacího řízení oboru 33-56-H/01 Truhlář Dokument PDF
Výsledky přijímacího řízení oboru 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Dokument PDF
Výsledky přijímacího řízení oboru 36-64-E/01 Tesařské práce Dokument PDF

Zápisový lístek - základní informace Dokument PDF
Osobní list žáka školy Dokument PDF
Přihláška na Domov mládeže pro školní rok 2020-21 Dokument PDF
Vzory souhlasů na GDPR Dokument PDF
INFORMACE K PŘEDBĚŽNÝM VÝSLEDKŮM 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBOR 33-56-H/01 TRUHLÁŘ pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF

Seznam uchazečů, kteří vyhověli přijímacímu řízení pro školní rok 2020-21 Dokument PDF

===========================================================================================

Informace pro rodiče na jednotnou přijímací zkoušku pro přijetí na obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba:
Centrum pro uchazeče připravilo průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky:
https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/256-centrum-pro-uchazece-pripravilo-pruvodce-pripravou-na-konani-jednotne-prijimaci-zkousky

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání Dokument PDF
Schéma přijímací zkoušky Dokument PDF
Odkaz na stánky MŠMT...

===========================================================================================

Oznámení rozhodnutí ředitelky školy o přijetí uchazečů na umělecké obory ve 2. kole přijímacího řízení Dokument PDF
Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář Dokument PDF
Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva Dokument PDF
===========================================================================================
Odkaz na testy Cermat Praha k procvičování na přijímací zkoušky  z ČJL a MAT pro obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
Nabídka pro obory Truhlář a Umělecký truhlář k získání vzdělání s MZ Dokument PDF============================================================================================
 Vzor odvolání k nepřijetí uchazeče Dokument PDF 
============================================================================================

Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na neumělecké obory do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021  Dokument PDF
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou 33-42-M01 Nábytkářská a dřevařská výroba Dokument PDF
Kritéria pro přijímací řízení neuměleckých oborů vzdělání s výučním listem Dokument PDF

============================================================================================

Rozhodnutí o vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do 1. ročníku na umělecké obory pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF 

Další informace:

Kritéria přijímání uchazečů ke vzdělávání na umělecké obory pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF
Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF

Zřizovatelem Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem je Zlínský kraj (jsme státní škola, školné se neplatí).

Upozornění pro zákonné zástupce a všechny uchazeče:

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

Odkaz na tiskopisy přihlášek ke studiu na středních školách (s možností editace) ze stránek  Ministersta školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),  vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád  vše v platném znění.

Vážení rodiče a uchazeči o studium,

srdečně Vás zveme k návštěvě naší školy a to tří základních budov, které si můžete prohlédnout a kde Vám budou sděleny všechny informace o vybraném oboru studia, o který máte zájem.

Jedná se o:

  • budovu teoretické výuky, Holešovská 394
  • budovy praktické výuky, Lipnická 845
  • budovu domova mládeže, Mlýnská 1425

Dny otevřených dveří se konají:

  • 14. 2. 2020 od 13 – 17 hodin (pátek)
  • 15. 2. 2020 od 8 – 12 hodin (sobota)

Návštěvu naší školy lze uskutečnit i mimo dnů otevřených dveří po dohodě e-mailem nebo telefonicky:
ssno@ssno.cz nebo sedlacek@ssno.cz, tel. +420 573 380 802

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pro další informace využijte kontakt:

Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy
mob. +420 736 520 025
paní Pallová, kancelář školy
email: ssno@ssno.cz
tel. +420 573 380 802

nebo nás navštivte osobně. Rádi Vám všechny dotazy zodpovíme.

 

===========================================================================================

Vložil 25.06.2020 07:57 Čech Jaroslav