Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt IKAP II má za sebou 1. rok

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ (IKAP II) na SŠNO Bystřice pod Hostýnem má za sebou první rok realizace

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85%, Státní rozpočet 10%, Zlínský kraj – 5%.

Příjemce dotace: Zlínský kraj

Partner projektu. Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Rozpočet partnera: 4 171 890,96 Kč

Období realizace partnera: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytyčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

 

1.ledna 2021 započala na Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. Z důvodu epidemiologické situace v měsících leden – květen 2021 probíhaly pouze přípravy v rámci jednotlivých aktivit, samotná realizace aktivit za účasti žáků mateřských, základních a středních škol započala v měsíci červnu 2021.

 

Aktivity realizované SŠNO Bystřice pod Hostýnem.

  1. Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ
  2. Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ
  3. Volnočasové aktivity pro žáky SŠ
  4. Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů
  5. Vzdělávací aktivity pro děti MŠ

V rámci aktivity Sdílení dílen pro žáky ZŠ proběhlo do konce roku 2021 celkem 13 setkání, kterých se zúčastnilo celkem 251 žáků z pěti ZŠ. Jednalo se o žáky ZŠ a MŠ Kašava, 1. ZŠ Holešov, 2. ZŠ Holešov, ZŠ Fryšták a ZŠ Hulín.

Žáci byli vždy rozděleni do dvou skupin. Obě skupiny měly stejné téma. Prvním tématem byla výroba hmyzího domku a následovala výroba krmítka pro ptáky.

Lektoři žákům nejprve podrobně vysvětlili pracovní postup při tvorbě výrobku, prakticky předvedli jednotlivé fáze výroby, obeznámili žáky s dělením materiálu, výběr vhodného materiálu pro daný výrobek a předvedli použití jednotlivých výrobních nástrojů.  Žáci při této činnosti používali rýsovací pomůcky a ruční pily a ostatní truhlářské nářadí. Podle připraveného vzorku a výkresu dělily materiál na potřebný rozměr. Dílce pak spojovali hřebíky a vruty za pomocí kladiv a ručních šroubováků.

 

Volnočasové aktivita pro žáky ZŠ – kroužek historických řemesel probíhala od ledna do června 2021 pouze ve formě přípravy, samotná realizace za přítomnosti žáků započala v měsíci září.  Do konce roku proběhlo celkem 6 setkání, kterých se účastnili žáci 2. ZŠ Holešov. Prvními tématy setkání byla výroba upomínkových předmětů, následovala výroba řezbované misky na ovoce a výroba dřevěného ramínka na šaty. Žáci si osvojili používání ručního nářadí pro základní dělení materiálu, pod vedením lektora opracovávali materiál na potřebný rozměr a pilovali výsledný produkt na požadovaný rozměr a tvar.

 

V kroužku Volnočasová aktivita pro žáky SŠ – kroužek řezbářský a kroužek soustružnický bylo realizováno celkem třicet sedm setkání žáků v kroužku řezbářském a patnáct setkání v kroužku soustružnickém.  V kroužku řezbářském žáci pracovali na jednoduchém řezbovaném výrobku, seznámili se s problematikou tvorby plošné řezby a vytvořili si ideový návrh. Lektor při výuce dohlížel a vedl žáky při práci a dbal na dodržení rozměrů s ohledem na zvolený rozměr vyráběného výrobku. Žáci si průběžně prohloubili své odborné znalosti s technologickou návazností, seznámili se se zdobnými technikami dřevěného nábytku např. zlacení a intarzování.

 

V soustružnickém kroužku se žáci na úvod seznámili se strojním zařízením – soustruh, jeho částmi a účelem použití a dláty. Následně si pod vedením lektora osvojili potřebné úpravy materiálu pro bezpečné upnutí materiálu do stroje, opracovávali materiál na soustruhu na potřebný rozměr a soustružili drobné upomínkové předměty – dřevěný prsten, dřevěná miska, svícen, kalíšek na koření. Žáci byli seznámeni s historickými řemesly, prohloubili si znalosti a dovednosti zpracování dřeva soustružením a seznámili se s novými technologiemi výroby.

 

Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů nebyly v roce 2021 z důvodu epidemiologické situace realizovány.

 

Vzdělávací aktivity pro žáky MŠ probíhaly od ledna do května 2021 pouze ve formě přípravy, samotná realizace za přítomnosti dětí započala v měsíci červnu. Aktivity byly realizovány formou dvouhodinové návštěvy v MŠ Sokolská Bystřice pod Hostýnem a MŠ Rychlov. V každé MŠ proběhly celkem tři setkání.  Před realizací byly děti nejprve motivovány povídáním o daném tématu - příroda – jak žijí ptáci ve volné přírodě, pohádkové povídání o moudré sově a povídáním o vánocích – období adventu, prožívání vánočních svátků a známých tradic.

Samotná realizace výrobku probíhala u pracovních stolů ve třídě MŠ, kde děti tvořily z připravovaných polotovarů dekorativní závěsy, dřevěnou figurku sovy a vánoční ozdoby.  Po ukončení praktické části byla aktivita společně vyhodnocena.

Činnost byla zaměřena na rozvoj jemné motoriky, výtvarného a estetického cítění.

 

V rámci projektu bylo pořízeno investičního vybavení, které doplnilo stávající stroje a zařízení v odborných učebnách a dílnách školy a díky tomu došlo k výrazné inovaci nejnovějších technologií využívaných v oblasti zpracování dřeva.

pracoviště 3D tiskárna                          ks                    1                                       49 974,50 Kč

olepovací stroj                                        ks                    1                                 1 445 829,00 Kč

soustruh                                                  ks                    1                                    287 375,00 Kč

formátovací pila                                     ks                    1                                    194 447,00 Kč

tiskárna                                                    ks                    1                                      47 780,00 Kč

grafické pracoviště                                 sada                1                                      52 720,00 Kč

Veškeré pořízené vybavení je využíváno napříč všemi aktivitami s cílem prohloubení polytechnických vědomostí a dovedností s přímou návazností na praktické využití. Při modernizaci strojů s novými moderními prvky bylo  cílem nejen obnovit jejich původní technické vlastnosti a provozní parametry, ale rovněž dosáhnout zvýšení spolehlivosti, produktivity, přesnosti, technologické využitelnosti a bezpečnosti. Klíčovým faktorem jsou znalosti a zkušenosti žáků na jednotlivých pracovištích, které získají při obsluze nových strojů a poznávání nových technologií.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

eu.jpg (JPG 1389x308px )