Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt IKAP II finišuje

Projekt IKAP II na SŠNO Bystřice pod Hostýnem finišuje – realizace do 31. 12. 2022

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytyčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

1. ledna 2021 započala na Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. Z důvodu epidemiologické situace v měsících leden – květen 2021 probíhaly pouze přípravy v rámci jednotlivých aktivit, samotná realizace aktivit za účasti žáků mateřských, základních a středních škol započala v měsíci červnu 2021.

Aktivity realizované SŠNO Bystřice pod Hostýnem.

  1. Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ
  2. Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ
  3. Volnočasové aktivity pro žáky SŠ
  4. Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů
  5. Vzdělávací aktivity pro děti MŠ

V rámci aktivity Sdílení dílen pro žáky ZŠ proběhlo v roce 2022 celkem 22 setkání, kterých se zúčastnilo celkem 378 žáků z pěti ZŠ. Jednalo se o žáky ZŠ a MŠ Kašava, 1. ZŠ Holešov, 2. ZŠ Holešov, ZŠ Fryšták a ZŠ Hulín.

Cílem této aktivity bylo zhotovit jednoduchý dřevěný výrobek, který byl vytvářen pod dohledem /lektorů/ učitelů odborné výuky. Tato aktivita probíhala v časovém úseku 5 hodin. Žáci ZŠ vytvářeli jednotlivé výrobky ve školních dílnách - učebnách SŠNO Bystřice pod Hostýnem. V průběhu jednotlivých setkání byla zhotovena ptačí budka, krmítko pro ptáky, řezbovaná miska, ramínko na šaty a dřevěný robot. Žáci byli seznámeni v průběhu aktivity také se základními truhlářskými procesy, postupy a truhlářským nářadím.

V rámci Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ – kroužek historických řemesel proběhlo v roce 2022 celkem 14 setkání, kterých se zúčastnilo 69 žáků.

Cílem této aktivity bylo zhotovit jednoduchý dřevěný výrobek, který byl vytvářen pod dohledem učitele odborné výuky a pedagoga ZŠ. Tato aktivita probíhala v časovém úseku 3 hodin. Žáci ZŠ vytvářeli jednotlivé výrobky ve školních dílnách - učebna SŠNO Bystřice pod Hostýnem. V průběhu jednotlivých setkání byly vytvářeny jednoduché dřevěné výrobky a to drobný uměleckořemeslný výrobek /jednoduchý řezbovaný prvek a jednoduchá intarzie. Záměrem této aktivity bylo také předat informace o materiálech a nástrojích používaných při řezbování a intarzování a naučit žáky základním technikám a postupům včetně povrchových úprav. Pro seznámení s novými technologiemi u této aktivity v opracování dřeva byl použit CNC laser /řezání dýh/.

V rámci aktivity Volnočasová aktivita pro žáky SŠ – kroužek řezbářský proběhlo v roce 2022 celkem 45 setkání, kterých se účastnili žáci SŠNO Bystřice pod Hostýnem. V kroužku řezbářském žáci pracovali na jednoduchém řezbovaném výrobku, seznámili se s problematikou tvorby plošné řezby a vytvořili si ideový návrh. Lektor při výuce dohlížel a vedl žáky při práci a dbal na dodržení rozměrů s ohledem na zvolený rozměr vyráběného výrobku. Žáci si průběžně prohloubili své odborné znalosti s technologickou návazností, seznámili se se zdobnými technikami dřevěného nábytku např. zlacení a intarzování.

V rámci aktivity Volnočasová aktivita pro žáky SŠ – kroužek soustružnický proběhlo v roce 2022 celkem 33 setkání, kterých se účastnili žáci SŠNO Bystřice pod Hostýnem. V soustružnickém kroužku se žáci na úvod seznámili se strojním zařízením – soustruh, jeho částmi a účelem použití a

dláty. Následně si pod vedením lektora osvojili potřebné úpravy materiálu pro bezpečné upnutí materiálu do stroje, opracovávali materiál na soustruhu na potřebný rozměr a soustružili drobné upomínkové předměty – dřevěný prsten, dřevěná miska, svícen, kalíšek na koření. Žáci byli seznámeni s historickými řemesly, prohloubili si znalosti a dovednosti zpracování dřeva soustružením a seznámili se s novými technologiemi výroby.

 

V rámci aktivity Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů proběhlo v roce 2022 celkem 5 setkání, kterých se zúčastnili žáci Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov.

Cílem této aktivity bylo prohloubení polytechnického vzdělání žáků gymnázia.

Aktivita probíhala v týdenních blocích v rozsahu 6 hodin denně v učebně ICT a učebně grafických předmětů – 3D tiskárna a CO2 laser. Aktivitu vedli učitelé školy.

Obsah byl rozdělen do 3 tématických celků:

o Programování v TurboCAD – seznámení s prostředím programu a jeho využitím, kreslení ve 2D a modelování 3D, tvorba výkresu, vizualizace modelu a velkoformátový tisk jednotlivých prací.

o Laserové řezání a gravírování – seznámení s principem laseru a jeho využitím v praxi, základy programování v RD WORKS nastavování parametrů stroje, realizace drobných projektů.

o 3D tisk – seznámení s principem tisku, návaznost na modelování v TurboCAD, praktická ukázka realizace individuálních projektů.

 

V rámci aktivity Vzdělávací aktivity pro žáky MŠ proběhlo v roce 2022 celkem 10 setkání, kterých se zúčastnilo celkem 137 dětí v MŠ Sokolská Bystřice pod Hostýnem a MŠ Rychlov Bystřice pod Hostýnem.

Cílem aktivity bylo rozvíjet u dětí MŠ jemnou motoriku, zručnost, barevné cítění, kreativitu a invenci. Děti si nenásilnou metodou osvojovaly základní znalosti o dřevěném materiálu a možnostech jeho zpracování.

Výstupem aktivity byly předměty s dětskou tématikou, které si děti zhotovovaly z předem připravených polotovarů – dřevěná fugurka-robot, dřevěná skládačka, dřevěná skládačka-liška a vánoční dekorace. Před samotnou realizací byly děti motivovány povídáním na koberci na dané téma. Po praktické části bylo opět na koberci provedeno krátké hodnocení učitelkou a také hodnocení aktivity samotnými dětmi.

Aktivita probíhala v rozsahu 2 hodin, byla realizována na učebnách MŠ nebo v dílnách praktické výuky školy.

 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.