Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Design interiéru

Kritéria přijímání uchazečů ke vzdělávání

na umělecký obor 82-41-M/11  Design interiéru 

pro všechna kola pro školní rok 2024/2025

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění stanovuji do oborů vzdělání s talentovou zkouškou tato kritéria pro přijetí ke studiu do 1. ročníku oboru:

Termín odevzdání přihlášky:      do 30. 11. 2023

Řádný termín TZ:                          3. 1. 2024 a 5. 1. 2024

Náhradní termín TZ:                      12. 1. 2024

Termíny 2. a dalších kol:              dle vyhlášení ředitelkou školy

 

  1. Základní kritéria pro přijímací řízení

A. Předchozí prospěch:

Bodové hodnocení se určuje z průměrného prospěchu za 1. a 2. pololetí  v nejvyšším ukončeném ročníku ZŠ dle Tabulky prospěchu:

V případě nutnosti doložit hodnocení za školní rok 2019/2020, bude rozhodující hodnocení za 1. pololetí tohoto školního roku.

 

Tabulka prospěchu

Průměrný prospěch

Počet bodů uchazeče

1,0-1,19

30

1,2-1,39

27

1,4-1,59

24

1,6-1,79

21

1,8-1,99

18

2,0-2,29

15

2,3-2,59

12

2,6-2,99

9

3,0-3,29

6

3,3-3,49

3

3,5-5,00

0

 

B. Talentová zkouška:

Podmínkou pro úspěšné přijímací řízení je vykonání talentové zkoušky (TZ), proto ji nelze prominout.

I) Uchazeči konají talentovou zkoušku, která se skládá ze dvou částí:

1. část - kresba podle modelu v časovém limitu 90 minut suchým kresebným materiálem (tužka, uhel, rudka) v poměru 1:1, maximální počet bodů je 25.

2. část - prostorová tvorba v časovém limitu 60 minut, maximální počet bodů je 25.

Celkové hodnocení talentové zkoušky uvedeného oboru je dané součtem bodů za obě části zkoušky.

II) Domácí práce uchazeče a pohovor

Odevzdání domácích prací není nezbytnou podmínkou pro konání TZ.

Uchazeči při prezentaci odevzdají své domácí práce do max. formátu A2. Budou přijímány kresby a malby v originální verzi a to v max. počtu 10 kusů, seřazené v papírové složce s jasným označením jména a příjmení uchazeče. Žádoucí jsou studijní kresby geometrických těles či objektů různého charakteru, kresby perspektivy (ulice, architektura, interiér) nebo individuální tvorba včetně fotodokumentace prostorových objektů. Není možno odevzdávat prostorové objekty. Maximální počet bodů za domácí práce a pohovor je 20 bodů.

 

Celkový maximální součet bodů za talentovou zkoušku je 70 bodů.

Celkové hodnocení zkoušky je dáno součtem bodů za předchozí prospěch a talentovou zkoušku. Z uchazečů je v závislosti na celkově dosažených bodech vytvořeno pořadí a podle výsledků je rozhodnuto o úspěšnosti vykonání přijímacího řízení. Maximální možná výše celkového bodového hodnocení uchazeče je 100 bodů.

Za každou sníženou známku z chování se v hodnocených obdobích odečítá:

za 2. stupeň z chování           - 10 bodů

za 3. stupeň z chování           - 20 bodů

 

BODOVÉ HODNOCENÍ UCHAZEČE ZA JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA:

Kritérium:

A

B / I.

B / II.

 

prospěch z předchozího studia

Talentová zkouška

Domácí práce a pohovor

celkem

Umělecké obory

body

body

body

body

82-41-M/11   Design interiéru

30

50

20

100

 

 

 

 

2. Zásady vyhodnocení přijímacího řízení

  • Podmínkou pro přijetí uchazeče na daný obor vzdělání je, že uchazeč nesmí být hodnocen za pololetí + následující 1. pololetí  v nejvyšším ukončeném ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia z žádného předmětu klasifikací „nedostatečný“.
  • Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu nevyhoví uchazeč, který vykoná talentovou zkoušku s počtem bodů 15 a méně.
  • Počet přijatých uchazečů je daný zákonnými normami dle oborů a kapacity třídy. Proto při vyšším počtu zájemců o přijetí ke studiu rozhoduje pořadí, kterého uchazeč dosáhl a které je dáno výhradně počtem získaných bodů.
  • Pokud dosáhne více žáků nebo uchazečů stejného celkového počtu bodů, je na dané místo v pořadí upřednostněn žák nebo uchazeč (posloupnost kritérií je zavazující):
  1. s lepším výsledkem z talentové zkoušky
  2. s lepším bodovým hodnocením prospěchu ze ZŠ

 

V Bystřici pod Hostýnem dne 27. 9. 2023

 

Ing. Bc. Olga Pastyříková, v. r.

ředitelka školy