Zdravý život

Dne 10. 5. 2107 byl Radou zlínského kraje schválen účelový příspěvek na provoz (projekt) s určením na
podporu prevence rizikového chování. Projekt „Zdravý život“ evidovaný pod číslem: RP07-17DT2/015
podporovaný Zlínským krajem se skládal ze tří částí:

Adaptační pobyt pro žáky I. ročníků je nedílnou součástí minimálního preventivního programu z hlediska
nespecifické prevence. Ta je založena jak na předcházení negativních vlivů prostředí, tak i sociálně
patologických vlivů. Aktivity seznamovacího pobytu budou zaměřeny na vytvoření pozitivních vazeb v
jednotlivých třídách I. ročníků. Žáci se v neformálním prostředí lépe poznají, lépe se jim navazují
kamarádské vztahy, utvářejí se pracovní a studijní skupiny. To vše se děje při sportovních, turistických či
dovednostních aktivitách. Sledování utváření jednotlivých skupin napomáhá vyučujícím k pochopení a boji
proti sociálně patologickým jevům, kterými jsou na úrovni střední školy zejména: kouření, šikana,
kyberšikana, gamblerství či alkoholismus.
Tato akce je naplánována na začátek září roku 2017.
Dalšími akcemi navazujícími na seznamovací kurz budou hipoterapie a besedy z oblasti předcházení
sociálně patologických jevů. Hipoterapie bude zaměřena především na žáky se speciálně vzdělávacími
potřebami a na žáky integrované školní inkluzí. Tato metoda je uplatňována u dětí s poruchami chování a
učení, s hyperaktivitou či s jiným druhem problémového chování. Akce bude zahájena bezprostředně po
skončení adaptačního kurzu, konkrétně v období září/říjen 2017.
Posledními akcemi projektu budou besedy pro ostatní žáky školy. Tyto besedy budou probíhat v měsících
září - listopad 2017 pod vedením odborníků společnosti Madio z. s. Besedy budou navazovat na
předcházení sociálně patologických jevů, jejichž řešení jsou nedílnou součástí minimálního preventivního
programu školy. Zaměřeny jsou zejména na prevenci v oblasti šikany, kyberšikany, gamblerství, návykových
látek, mezilidských vztahů a sexu.

 

Závěrečná zpráva k projektu „Zdravý život“ číslo: RP07-17DT2/015

Projekt Zdravý život, který byl podpořen Zlínským krajem, splnil svůj cíl v plném rozsahu. Skládal se ze tří
hlavních aktivit. Začal dne 4. 9. 2017 podporou cestovného a ubytování v rámci třídenního adaptačního
kurzu prvních ročníků na Tesáku. Pokračoval poté hipoterapií v Rajnochovicích v období září – listopad a
workshopy od společnosti Madio z. s. Cílem adaptačního pobytu žáků na Tesáku bylo snížení rizik jejich
vstupu do prvního ročníku a vstupu do neznámého prostředí. Žáci zde měli spoustu možností vzájemného
seznámení a poznání ve sportovních, kulturních i společensky laděných aktivitách. V neformálním prostředí
se zde navazovali nové kamarádské vztahy. I pedagogové měli možnost mnohem lépe a dříve poznat své
žáky, jejich chování, vystupování a reakce na různé podněty.
Hipoterapie v Rajnochovicích navazovala na adaptační pobyt. Byla určena především pro žáky se speciálně
vzdělávacími potřebami a žáky integrované školní inkluzí. Ti si zde vyzkoušeli osvojování, péči a vedení
koní. Po počáteční nedůvěře se koně stali těmto žákům velmi dobrými kamarády. Žáci se na setkání s
těmito ušlechtilými zvířaty vždy velmi těšili.
Poslední částí projektu byly workshopy společnosti Madio z. s. na téma „Umění komunikace“ a „Poznejme
drogy, se kterými se můžeme potkat na každém kroku.“ V rámci daných témat byly v průběhu diskuzí žákům
poskytnuty důležité informace týkající se rizikového chování.

 

Vložil 16.09.2018 11:56 Čech Jaroslav