Cookie Consent by Free Privacy Policy website

IKAP pokračuje

Projekt podpory polytechnického vzdělávání na SŠNO

1.září 2018 započala na Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“. Projekt je zaměřen na intervence vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách Zlínského kraje a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Příjemcem projektu je Zlínský kraj.
SŠNO Bystřice pod Hostýnem je jedním z partnerů, kteří se podílí na jeho realizaci v oblasti polytechnického vzdělávání. Jedná se o pět aktivit: Sdílení dílen pro žáky ZŠ, Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ, Volnočasové aktivity pro žáky SŠ, Vzdělávací aktivity pro děti MŠ (realizované) a Praxe pro žáky gymnaziálních oborů (realizace květen 2019, 2020).
Do projektu jsou zapojeny dvě MŠ z Bystřice pod Hostýnem – MŠ Sokolská a MŠ Palackého, 5 ZŠ – ZŠ T.G.Masaryka Bystřice pod Hostýnem, 1. ZŠ Holešov, 2. ZŠ Holešov, ZŠ Hulín a ZŠ Fryšták a 2 gymnázia – Gymnázium L. Jaroše Holešov a Gymnázium Kroměříž.
V rámci aktivity Sdílení dílen pro žáky ZŠ se děti seznamují přímo v dílnách odborného výcviku školy pod vedením dvou učitelů se základními truhlářskými procesy a prohlubují si nabyté praktické dovednosti ze ZŠ. Pro každou školu je během realizace projektu připraveno osm celodenních setkání, výstupem je jednoduchý dřevěný výrobek.
Do volnočasové aktivita pro žáky ZŠ jsou zapojeni žáci ZŠ T.G.Masaryka Bystřice pod Hostýnem. Během realizace projektu je pro školu připraveno 20 odpoledních setkání. Záměrem je předat informace o materiálech a nástrojích používaných při řezbování a intarzování a naučit žáky základním technikám a postupům včetně povrchových úprav u hotových výrobků. Výstupem aktivity je drobný uměleckořemeslný výrobek. Pro seznámení s novými technologiemi v opracování dřeva je využíván CNC Laser.
V kroužku Volnočasová aktivita pro žáky SŠ žáci školy pracují a plní reálné úkoly v pracovním týmu pod vedením učitele v oblasti tvorby jednoduchých výrobků ze dřeva, seznamují se s historickými řemesly, technologiemi s tím, že tyto vytvořené produkty budou složit jako příklady pro praktické vyučování žáků prvních ročníků.
Vzdělávací aktivity pro žáky MŠ probíhají 6krát za rok po dvou hodinách v každé MŠ. Děti z připravených polotovarů dohotoví výrobky dle předlohy, která je pro lepší názornost prezentována pomocí dataprojektoru nebo vlastní fantazie. Aktivity jsou připraveny tak, aby děti rozvíjely jemnou motoriku, zručnost, barevné cítění, kreativitu a invenci. Děti si nenásilnou metodou osvojují základní znalost o dřevěném materiálu a možnostech jeho zpracování.
Praxe pro žáky gymnaziálních oborů budou realizovány v měsíci květnu v rozsahu 5 dnů. Výstupem bude prohloubení polytechnického vzdělání a praktická výuka ve školních dílnách a teoretické výuce – Turbo Cad, 3D router, 3D tiskárna, CNC CO2 laser.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.