Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nábytkářská a dřevařská výroba

Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT ČR č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění stanovuji do uvedeného oboru vzdělání s maturitní zkouškou tato kritéria pro přijetí ke studiu do 1. ročníku.

 

Termín odevzdání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení:                                                 1. 2. – 20. 2. 2024

Termíny konání prvního kola přijímacího řízení:                    

1. termín přijímací zkoušky:             12. 4. 2024
2. termín přijímací zkoušky:             15. 4. 2024  

Náhradní termín:                               29. 4. a 30. 4. 2024

Termín pro vyhlášení výsledků prvního kola přijímacího řízení:       15. 5. 2024

Termíny druhého a dalších kol budou vyhlášeny ředitelkou školy.

 

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění konají všichni uchazeči jednotnou přijímací státní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky.

1. Základní kritéria pro přijímací řízení

A. Předchozí prospěch

Bodové hodnocení se určuje z průměrného prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ dle – Tabulky prospěchu.
(v případě nutnosti doložit hodnocení za školní rok 2019/2020, bude rozhodující hodnocení za 1. pololetí tohoto školního roku)

Tabulka propsěchu
Průměrný prospěch Počet bodů uchazeče  
1,00 - 1,10 50  
1,11 - 1,20 48  
1,21 - 1,30 46  
1,31 - 1,40 44  
1,41 - 1,50 42  
1,51 - 1,60 40  
1,61 - 1,70 38  
1,71 - 1,80 36  
1,81 - 1,90 34  
1,91 - 2,00 32  
2,01 - 2,20 30  
2,21 - 2,40 25  
2,41 - 2,60 20  
2,61 - 2,80 15  
2,81 - 3,00 10  
3,01 - 5,00 0  

 

Celkový maximální součet bodů za prospěch je 50 bodů.

B. Výsledek jednotné přijímací zkoušky -  centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a matematiky.

 • ČJL          0 - 50 bodů           (doba testu 60 minut)
 • MAT        0 - 50 bodů          (doba testu 70 minut)

 

Celkový maximální součet bodů za jednotnou přijímací zkoušku je 100 bodů.

 

Kritéria jsou platná pro 1. a 2. kolo přijímacího řízení.

Celkové hodnocení zkoušky je dáno součtem bodů za předchozí prospěch a jednotnou přijímací zkoušku. Z uchazečů je v závislosti na celkově dosažených bodech vytvořeno pořadí a podle výsledků je rozhodnuto o úspěšnosti vykonání přijímacího řízení. Maximální možná výše bodového hodnocení uchazeče je 150 bodů.
Za každou sníženou známku z chování se v hodnocených obdobích odečítá:

 • 2. stupeň z chování 10 bodů
 • 3. stupeň z chování 20 bodů

 

2. Úpravy podmínek přijímacího řízení

1. uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (§24 vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
2. Uchazeč s českým nebo cizím státním občanstvím, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí přijímací zkouška z českého jazyka na základě žádosti podané s přihláškou ke studiu ředitelce školy.
Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem.

 

3. Zásady vyhodnocení přijímacího řízení
 1. Požadavkům stanovených pro přijetí ke studiu vyhoví uchazeč, který absolvuje celé přijímací řízení.
 2. Podmínkou pro přijetí uchazeče na daný obor vzdělání je, že uchazeč nesmí být hodnocen za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia z žádného předmětu klasifikací „nedostatečný“.
 3. Počet přijatých uchazečů je dán zákonnými omezeními, především kapacitou tříd a oboru.
  Proto při vyšším počtu uchazečů o daný obor rozhoduje pořadí, kterého uchazeč dosáhl a které je dané výhradně počtem získaných bodů.
 4. Pokud dosáhne více uchazečů stejného počtu bodů, je v pořadí na dané místo upřednostněn uchazeč dle níže jmenovaných kritérií (jejich posloupnost je zavazující):
  a) lepší klasifikace z MAT za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
  b) lepší klasifikace z ČJL za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
  c) lepší celkový prospěch za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
  d) lepší celkový výsledek jednotné přijímací zkoušky
 5. Pokud bude uchazečem i žák, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury (tzv. cizinec) podle § 20 odst. 4 školského zákona a nekoná písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky, bude vytvořeno redukované pořadí všech uchazečů na základě součtu lepšího výsledku bodového hodnocení všech uchazečů jednotné zkoušky z matematiky zpřístupněného škole Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a hodnocení průměrného prospěchu na ZŠ.
 6. Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.
  Pokud uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury, dosáhne v rámci redukovaného pořadí stejného počtu bodů jako uchazeč konající zkoušku z českého jazyka a literatury, je v pořadí upřednostněn uchazeč, který získal vyšší počet bodů z jednotné zkoušky z matematiky. V případě rovnosti bodů ze zkoušky z matematiky je upřednostněn uchazeč s vyšším počtem bodů za celkový prospěch ze ZŠ.

 

V Bystřici pod Hostýnem 17. 1. 2024

Ing. Bc. Olga Pastyříková

ředitelka školy