Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zdravý život

Dne 10. 5. 2107 byl Radou zlínského kraje schválen účelový příspěvek na provoz (projekt) s určením na 
podporu prevence rizikového chování. Projekt „Zdravý život“ evidovaný pod číslem: RP07-17DT2/015 
podporovaný Zlínským krajem se skládal ze tří částí:

Adaptační pobyt pro žáky I. ročníků je nedílnou součástí minimálního preventivního programu z hlediska 
nespecifické prevence. Ta je založena jak na předcházení negativních vlivů prostředí, tak i sociálně 
patologických vlivů. Aktivity seznamovacího pobytu budou zaměřeny na vytvoření pozitivních vazeb v 
jednotlivých třídách I. ročníků. Žáci se v neformálním prostředí lépe poznají, lépe se jim navazují 
kamarádské vztahy, utvářejí se pracovní a studijní skupiny. To vše se děje při sportovních, turistických či 
dovednostních aktivitách. Sledování utváření jednotlivých skupin napomáhá vyučujícím k pochopení a boji 
proti sociálně patologickým jevům, kterými jsou na úrovni střední školy zejména: kouření, šikana, 
kyberšikana, gamblerství či alkoholismus. 
Tato akce je naplánována na začátek září roku 2017. 
Dalšími akcemi navazujícími na seznamovací kurz budou hipoterapie a besedy z oblasti předcházení 
sociálně patologických jevů. Hipoterapie bude zaměřena především na žáky se speciálně vzdělávacími 
potřebami a na žáky integrované školní inkluzí. Tato metoda je uplatňována u dětí s poruchami chování a 
učení, s hyperaktivitou či s jiným druhem problémového chování. Akce bude zahájena bezprostředně po 
skončení adaptačního kurzu, konkrétně v období září/říjen 2017.
Posledními akcemi projektu budou besedy pro ostatní žáky školy. Tyto besedy budou probíhat v měsících 
září - listopad 2017 pod vedením odborníků společnosti Madio z. s. Besedy budou navazovat na 
předcházení sociálně patologických jevů, jejichž řešení jsou nedílnou součástí minimálního preventivního 
programu školy. Zaměřeny jsou zejména na prevenci v oblasti šikany, kyberšikany, gamblerství, návykových 
látek, mezilidských vztahů a sexu.

 

Závěrečná zpráva k projektu „Zdravý život“ číslo: RP07-17DT2/015

Projekt Zdravý život, který byl podpořen Zlínským krajem, splnil svůj cíl v plném rozsahu. Skládal se ze tří 
hlavních aktivit. Začal dne 4. 9. 2017 podporou cestovného a ubytování v rámci třídenního adaptačního 
kurzu prvních ročníků na Tesáku. Pokračoval poté hipoterapií v Rajnochovicích v období září – listopad a 
workshopy od společnosti Madio z. s. Cílem adaptačního pobytu žáků na Tesáku bylo snížení rizik jejich 
vstupu do prvního ročníku a vstupu do neznámého prostředí. Žáci zde měli spoustu možností vzájemného 
seznámení a poznání ve sportovních, kulturních i společensky laděných aktivitách. V neformálním prostředí 
se zde navazovali nové kamarádské vztahy. I pedagogové měli možnost mnohem lépe a dříve poznat své 
žáky, jejich chování, vystupování a reakce na různé podněty. 
Hipoterapie v Rajnochovicích navazovala na adaptační pobyt. Byla určena především pro žáky se speciálně 
vzdělávacími potřebami a žáky integrované školní inkluzí. Ti si zde vyzkoušeli osvojování, péči a vedení 
koní. Po počáteční nedůvěře se koně stali těmto žákům velmi dobrými kamarády. Žáci se na setkání s 
těmito ušlechtilými zvířaty vždy velmi těšili. 
Poslední částí projektu byly workshopy společnosti Madio z. s. na téma „Umění komunikace“ a „Poznejme 
drogy, se kterými se můžeme potkat na každém kroku.“ V rámci daných témat byly v průběhu diskuzí žákům 
poskytnuty důležité informace týkající se rizikového chování.