Upozornění v souvislosti s novým koronavirem COVID-19

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

S účinností ode dne 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

Prosíme žáky a rodiče o každodenní sledování programu Edookit, přes který budou vyučující zasílat všem žákům v průběhu uzavření školy studijní materiály, podklady ke studiu a úkoly.

Rozhodnutí nařízení hejtmana Zlínského kraje - roušky Dokument PDF
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14.března 2020 č.211 o přijetí krizového opatření Dokument PDF

Doporuceni NRL FCM SZU pro prodej nebalenych potravin Dokument PDF
Souhrn všech platných opatření na území ČR během nouzového stavu Dokument PDF

Informace MPSV Dokument PDF
Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol Dokument PDF
Mimořádné opatření - uzavření základních středních a vysokých škol od 11. 3. 2020 Dokument PDF
Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020 Dokument PDF
Mimořádné opatření - hranicni kontroly Dokument PDF
Prevence šíření přenosných onemocnění ve školách doporučeni Dokument PDF
COVID-19 - výzva KHS ZK pro školy a školská zařízení Dokument PDF
Doplnění výzvy KHS ZK  Dokument OBRÁZEK

Vložil 18.03.2020 14:29 Čech Jaroslav