Úřední deska

Informace (struktura dle vyhlášky č.442/2006 ve znění vyhlášky č.416/2008

1. Název

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem.

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění stravování a ubytování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Střední škola, Školní jídelna, Domov mládeže. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace.

Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.

Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

3. Organizační struktura

IZO 102 531 064 Střední škola,  IZO 173 101 178 Školní jídelna, Domov mládeže

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:    Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny:    Po-Pá 8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Telefonní čísla:   573 380 802, fax 573 379 860

Datová schránka:    xyuw7nq

Internetové stránky:    www.ssno.cz

Adresa e-podatelny - škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

Elektronická adresa:    ssno@ssno.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:  837 94 00 207 / 0100 KB a.s. Bystřice pod Hostýnem

6. IČ

IČ 47935952

7. DIČ

CZ47935952

8. Dokumenty

Učební plány, školní vzdělávací programy, plán strategie prevence rizikového chování a plán ICT jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu školy.

9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu ssno@ssno.cz žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní adresu Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pd Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitelky školy (Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem) a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje. Adresa: Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje, Třída Tomáše Bati 22, 760 01 Zlín. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře

Formuláře potřebné formuláře jsou k dispozici v písemné i elektronické podobě na sekretariátu školy.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Strukturované popisy postupů, které musí škola dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů včetně příslušných lhůt naleznete na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy jsou ke stažení na http://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx případně http://www.msmt.cz/dokumenty. Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řád školní jídelny a Vnitřní řád Domova mládeže jsou k nahlédnutí přístupné na adrese Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem v úředních hodinách Po-Pá 8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

15. Úhrady za poskytování informací

Pořízení kopie informace na papír – 1 strana A4 černobíle: 2 Kč.

16. Licenční smlouvy

Licenční smlouvy nemá škola uzavřeny.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za školní rok 2018-2019Dokument PDF
Výroční zpráva za školní rok 2017-2018Dokument PDF
Výroční zpráva za školní rok 2016-2017Dokument PDF
Výroční zpráva za školní rok 2015-2016Dokument PDF
Výroční zpráva za školní rok 2014-2015Dokument PDF
Výroční zpráva za školní rok 2013-2014Dokument PDF
Výroční zpráva za školní rok 2012-2013Dokument PDF

Výroční zprávy za školní roky 2007–2016 jsou k dispozici k fyzickému nahlédnutí na adrese Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem v úředních hodinách Po - Pá 8.00 až 14.00

18. Návrhy rozpočtu v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem Dokument PDF
Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ze dne 27.1.2020 Dokument PDF
Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ze dne 16.12.2019 Dokument PDF
Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem Dokument PDF
Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem Dokument PDF
Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem schváleno dne 21.1.2019 ZK Dokument PDF
Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem schváleno dne 17.12.2018 ZK Dokument PDF
Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem  Dokument PDF
Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem Dokument PDF
Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem Dokument PDF

19. Zřizovací listina

Zřizovací listina SŠNO Bystřice pod Hostýnem Dokument PDF
Dodatek číslo 1 ke zřizovací listině Dokument PDF
Dodatek číslo 2 ke zřizovací listině Dokument PDF
Dodatek číslo 3 ke zřizovací listině Dokument PDF
Dodatek číslo 4 ke zřizovací listině Dokument PDF
Dodatek číslo 5 ke zřizovací listině Dokument PDF
Dodatek číslo 6 ke zřizovací listině Dokument PDF
Dodatek číslo 7 ke zřizovací listině Dokument PDF
Dodatek číslo 8 ke zřizovací listině Dokument PDF


20. Výběrová řízení - veřejné zakázky

Seznam výběrových řízení seřazený dle datumu vložení výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku... 

 

Vložil 21.02.2020 19:02 Čech Jaroslav