Známky

Pro prohlížení známek je nutný přihlašovací kód studenta. Pokud jste kód neobdrželi, nebo ztratili, obraťte se na třídního učitele.

Vložil 13.09.2013 19:05 Čech Jaroslav