Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou 33-42-M/01

logo.png (PNG 2200x621px )

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba pro školní rok 2022/2023

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění stanovuji do uvedeného oboru vzdělání s maturitní zkouškou tato kritéria pro přijetí ke studiu do 1. ročníku.

 

Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání:                                do 1. 3. 2022

Termíny konání prvního kola přijímacího řízení:                       1. termín přijímací zkoušky:              12. 4. 2022
                                                                                                               2. termín přijímací zkoušky:              13. 4. 2022  

                                                                                                               Zvolený termín uvede uchazeč na své přihlášce.

                                                                Náhradní termín:                10.5 a 11. 5. 2022

 

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění konají všichni uchazeči jednotnou přijímací státní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky.

 

1. Základní kritéria pro přijímací řízení

A. Předchozí prospěch

Bodové hodnocení se určuje z průměrného prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ dle tabulky č. 1. – Tabulka prospěchu

 

Tabulka prospěchu

Průměrný prospěch

Počet bodů uchazeče

1,00 - 1,10

50

1,11 – 1,20

48

1,21 – 1,30

46

1,31 - 1,40

44

1,41 – 1,50

42

1,51 - 1,60

40

1,61 – 1.70

38

1,71 – 1,80

36

1,81 – 1,90

34

1,91 - 2,00

32

2,01 – 2,20

30

2,21 – 2,40

25

2,41 - 2,60

20

2,61 - 2,80

15

2,81 – 3,00

10

3,01 -5

0

 

Celkový maximální součet bodů za prospěch je 50 bodů.

 

B. Výsledek jednotné přijímací zkoušky – centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a matematiky.

·         ČJL          0 - 50 bodů           (doba testu 60 minut)

·         MAT       0 - 50 bodů           (doba testu 70 minut)

 

Celkový maximální součet bodů za jednotnou přijímací zkoušku je 100 bodů.

 

Kritéria A a B jsou platná pouze pro 1. kolo přijímacího řízení. Ve druhém a dalším kole přijímacího řízení se ruší kritérium B.

 

logo.png (PNG 2200x621px )

 

Celkové hodnocení zkoušky je dáno součtem bodů za předchozí prospěch a jednotnou přijímací zkoušku. Z uchazečů je v závislosti na celkově dosažených bodech vytvořeno pořadí a podle výsledků je rozhodnuto o úspěšnosti vykonání přijímacího řízení. Maximální možná výše bodového hodnocení uchazeče je 150 bodů.

Za každou sníženou známku z chování se v hodnocených obdobích odečítá:

 • 2. stupeň z chování            10 bodů
 • 3. stupeň z chování            20 bodů

 

2. Úpravy podmínek přijímacího řízení

 1. uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (§13, 13a vyhlášky č. 335/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.)
 2. Uchazeči s českým nebo cizím státním občanstvím (tzv. cizinci), který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí přijímací zkouška z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke studiu ředitelce školy.

Mezi tyto osoby nelze zařadit uchazeče, který se před konáním přijímací zkoušky vzdělával ve škole v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělával jen část školního roku. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem.

 

3. Zásady vyhodnocení přijímacího řízení

 1. Požadavkům stanovených pro přijetí ke studiu vyhoví uchazeč, který absolvuje celé přijímací řízení.
 2. Podmínkou pro přijetí uchazeče na daný obor vzdělání je, že uchazeč nesmí být hodnocen za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia z předmětů CJL, MAT klasifikací „nedostatečný“.
 3. Počet přijatých uchazečů je dán zákonnými omezeními, především kapacitou tříd a oboru.  Proto při vyšším počtu uchazečů o daný obor rozhoduje o přijetí pořadí, kterého uchazeč dosáhl a které je dané výhradně počtem získaných bodů.
 4. Pokud dosáhne více uchazečů stejného počtu bodů, je v pořadí na dané místo upřednostněn uchazeč dle níže jmenovaných kritérií (jejich posloupnost je zavazující).
  1. lepší klasifikace z ČJL a MAT za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
  2. lepší celkový prospěch za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
  3. lepší součet bodů z ČJL a MAT u školní přijímací zkoušky
 5. Pokud bude uchazečem i žák, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury (tzv. cizinec), bude vytvořeno redukované pořadí všech uchazečů na základě hodnocení zkoušky z matematiky a hodnocení průměrného prospěchu na ZŠ.  Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Pokud uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury, dosáhne v rámci redukovaného pořadí stejného počtu bodů jako uchazeč konající zkoušku z českého jazyka a literatury, je v pořadí upřednostněn uchazeč, který získal vyšší počet bodů ze zkoušky z matematiky.

 

 

 

 

V Bystřici pod Hostýnem 16. 11. 2021

Ing. Bc. Olga Pastyříková

         ředitelka školy