Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Kritéria přijímání uchazečů ke vzdělávání na umělecký obor: 82-51-L /02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva  

pro všechna kola pro školní rok 2024/2025

  

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění stanovuji do oborů vzdělání s talentovou zkouškou tato kritéria pro přijetí ke studiu do 1. ročníku oboru: 

 

Termín odevzdání přihlášky: do 30. 11. 2023 

Řádný termín TZ: 3. 1. 2024 a 5. 1. 2024 

Náhradní termín TZ: 12. 1. 2024 

Termíny 2. a dalších kol: dle vyhlášení ředitelkou školy 

 

Základní kritéria pro přijímací řízení

 1. Předchozí prospěch: 

Bodové hodnocení se určuje z průměrného prospěchu za 1. a 2. pololetí  v nejvyšším ukončeném ročníku ZŠ dle Tabulky prospěchu: 

V případě nutnosti doložit hodnocení za školní rok 2019/2020, bude rozhodující hodnocení za 1. pololetí tohoto školního roku.

Tabulka prospěchu 

Průměrný prospěch 

Počet bodů uchazeče 

1,0-1,19 

50 

1,2-1,39 

45 

1,4-1,59 

40 

1,6-1,79 

35 

1,8-1,99 

30 

2,0-2,29 

25 

2,3-2,59 

20 

2,6-2,99 

15 

3,0-3,29 

10 

3,3-3,49 

3,5-5,00 

 

 

 1. Talentová zkouška: 

Podmínkou pro úspěšné přijímací řízení je vykonání talentové zkoušky (TZ), proto ji nelze prominout. 

 

1. Způsob a hodnocení talentové zkoušky

Uchazeči konají talentovou zkoušku, která se skládá z kresby sestaveného zátiší suchým kresebným materiálem (tužka, uhel, rudka), v časovém limitu 90 minut. Při hodnocení prací jsou uplatněna tato kritéria: 

 • správné umístění do formátu papíru 
 • proporce a odpovídající tvary a velikost jednotlivých předmětů 
 • využití základních principů perspektivy 
 • stínování a vyjádření struktury povrchu jednotlivých těles 
 • osobitý přístup a celkový dojem 

 

Celkové maximální hodnocení je 45 bodů. Pokud se uchazeč ve své přihlášce přihlásil i na obor 82-51-H /02 Umělecký truhlář a řezbář, může konat talentovou zkoušku jen v jednom termínu a bude mu uznána TZ vykonaná  pro obor 82-51-L /02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva. 

 1. II. Domácí práce uchazeče:

Odevzdání domácích prací není nezbytnou podmínkou pro konání TZ. 

Uchazeči při prezentaci odevzdají své domácí práce do max. formátu A3. Budou přijímány kresby a malby v originální verzi a to v max. počtu 3 kusů, seřazené v papírové složce s jasným označením jména a příjmení uchazeče. Není možno odevzdávat prostorové objekty. Maximální počet bodů za domácí práce je 5 bodů. 

 

Celkový maximální součet bodů za talentovou zkoušku je 50 bodů. 

 

BODOVÉ HODNOCENÍ UCHAZEČE ZA JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA: 

Kritérium: 

B / I. 

B / II. 

  

prospěch z předchozího studia 

talentová 

zkouška 

domácí 

práce 

celkem 

Umělecké obory 

body 

body 

body 

body 

82-51-L/02  Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

50 

45 

100 

 

 

 

Celkové hodnocení zkoušky je dáno součtem bodů za předchozí prospěch a talentovou zkoušku. Z uchazečů je v závislosti na celkově dosažených bodech vytvořeno pořadí a podle výsledků je rozhodnuto o úspěšnosti vykonání přijímacího řízení. Maximální možná výše bodového hodnocení uchazeče je 100 bodů. 

Za každou sníženou známku z chování se v hodnocených obdobích odečítá: 

za 2. stupeň z chování - 10 bodů 

za 3. stupeň z chování - 20 bodů 

 

2. Zásady vyhodnocení přijímacího řízení pro všechny umělecké obory

 • Podmínkou pro přijetí uchazeče na daný obor vzdělání je, že uchazeč nesmí být hodnocen za  2. pololetí + následující 1. pololetí v nejvyšším ukončeném ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia z žádného předmětu klasifikací „nedostatečný“. 
 • Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu nevyhoví uchazeč, který vykoná talentovou zkoušku s počtem bodů 15 a méně.  
 • Počet přijatých uchazečů je daný zákonnými normami dle oborů a kapacity třídy. Proto při vyšším počtu zájemců o přijetí ke studiu rozhoduje pořadí, kterého uchazeč dosáhl a které je dáno výhradně počtem získaných bodů. 
 • Pokud dosáhne více žáků nebo uchazečů stejného celkového počtu bodů, je na dané místo v pořadí upřednostněn žák nebo uchazeč (posloupnost kritérií je zavazující): 
 1. s lepším výsledkem z talentové zkoušky
 2. s lepším bodovým hodnocením prospěchu ze ZŠ

 

 

V Bystřici pod Hostýnem dne 27. 9. 2023 

 

 

Ing. Bc. Olga Pastyříková, v. r. 

              ředitelka školy