Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Umělecký truhlář a řezbář

Kritéria přijímání uchazečů ke vzdělávání na umělecký obor: 82-51-H /02 Umělecký truhlář a řezbář

pro všechna kola pro školní rok 2024/2025

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění stanovuji do oborů vzdělání s talentovou zkouškou tato kritéria pro přijetí ke studiu do 1. ročníku oboru:

Termín odevzdání přihlášky:      do 30. 11. 2023

Řádný termín TZ:                          3. 1. 2024 a 5. 1. 2024

Náhradní termín TZ:                      12. 1. 2024

Termíny 2. a dalších kol:              dle vyhlášení ředitelkou školy

 1. Základní kritéria pro přijímací řízení
 2. Předchozí prospěch:

Bodové hodnocení se určuje z průměrného prospěchu za 1. a 2. pololetí v nejvyšším ukončeném ročníku ZŠ dle Tabulky prospěchu:

V případě nutnosti doložit hodnocení za školní rok 2019/2020, bude rozhodující hodnocení za 1. pololetí tohoto školního roku.

Tabulka prospěchu

Průměrný prospěch

Počet bodů uchazeče

1,0-1,19

50

1,2-1,39

45

1,4-1,59

40

1,6-1,79

35

1,8-1,99

30

2,0-2,29

25

2,3-2,59

20

2,6-2,99

15

3,0-3,29

10

3,3-3,49

5

3,5-5,00

0

 

 1. Talentová zkouška:

Podmínkou pro úspěšné přijímací řízení je vykonání talentové zkoušky (TZ), proto ji nelze prominout.

 1. Způsob a hodnocení talentové zkoušky

Uchazeči konají talentovou zkoušku, která se skládá z kresby sestaveného zátiší suchým kresebným materiálem (tužka, uhel, rudka) v poměru 1:1, v časovém limitu 90 minut. Při hodnocení prací jsou uplatněna tato kritéria:

 • správné umístění do formátu papíru
 • proporce a odpovídající tvary a velikost jednotlivých předmětů
 • využití základních principů perspektivy
 • stínování a vyjádření struktury povrchu jednotlivých těles
 • osobitý přístup a celkový dojem

 

Celkové maximální hodnocení je 45 bodů. Pokud se uchazeč ve své přihlášce přihlásil i na obor 82-51-L /02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva, může konat talentovou zkoušku jen v jednom termínu a bude mu uznána TZ vykonaná  pro obor 82-51-H /02 Umělecký truhlář a řezbář.

 1. Domácí práce uchazeče:

Odevzdání domácích prací není nezbytnou podmínkou pro konání TZ. 

Uchazeči při prezentaci odevzdají své domácí práce do max. formátu A3. Budou přijímány kresby a malby v originální verzi a to v max. počtu 3 kusů, seřazené v papírové složce s jasným označením jména a příjmení uchazeče. Není možno odevzdávat prostorové objekty. Maximální počet bodů za domácí práce je 5 bodů.

Celkový maximální součet bodů za talentovou zkoušku je 50 bodů.

 

Celkové hodnocení zkoušky je dáno součtem bodů za předchozí prospěch a talentovou zkoušku. Z uchazečů je v závislosti na celkově dosažených bodech vytvořeno pořadí a podle výsledků je rozhodnuto o úspěšnosti vykonání přijímacího řízení. Maximální možná výše bodového hodnocení uchazeče je 100 bodů.

Za každou sníženou známku z chování se v hodnocených obdobích odečítá:

za 2. stupeň z chování    - 10 bodů

za 3. stupeň z chování    - 20 bodů

 

Za každou známku „nedostatečně“ v 2. pololetí + následujícím 1. pololetí (nejvyššího ukončeného ročníku ZŠ) se:

 odečítá - 5 bodů.

 

 

 

 

BODOVÉ HODNOCENÍ UCHAZEČE ZA JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA:

Kritérium:

A

B / I.

B / II.

 

prospěch z předchozího studia

talentová

zkouška

domácí

práce

celkem

Umělecké obory

body

body

body

body

82-51-H/02  Umělecký truhlář a řezbář

50

45

5

100

 

 

 1. Zásady vyhodnocení přijímacího řízení pro všechny umělecké obory
 • Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu nevyhoví uchazeč, který vykoná talentovou zkoušku s počtem bodů 15 a méně.
 • Počet přijatých uchazečů je daný zákonnými normami dle oborů a kapacity třídy. Proto při vyšším počtu zájemců o přijetí ke studiu rozhoduje pořadí, kterého uchazeč dosáhl a které je dáno výhradně počtem získaných bodů.
 • Pokud dosáhne více žáků nebo uchazečů stejného celkového počtu bodů, je na dané místo v pořadí upřednostněn žák nebo uchazeč (posloupnost kritérií je zavazující):
 • s lepším výsledkem z talentové zkoušky
 • s lepším bodovým hodnocením prospěchu ze ZŠ

 

V Bystřici pod Hostýnem dne 27. 9. 2023

 

Ing. Bc. Olga Pastyříková, v. r.

ředitelka školy